ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง

ร่วมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องต่อสาธารณะ ด้วยการร่วมงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ – ภาคประชาชน (Public) – สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (Royal Thai Police) – กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) (Central Investigation Bureau) – กองบังคับการปราบปราม (Crime Suppression Division) – กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Natural Resources and Environmental Crime Suppression Division) – กองบังคับการตํารวจทางหลวง (Highway Police Division) – กองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (Consumer Protection Police Division) – กองยุทธศาสตร์ (Strategy Division) – กรมปศุสัตว์ (Department of Livestock Development) – กองทัพเรือ (Royal Thai […]